Powrót do artykułów

08 lutego 2024

LXIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

          Zawiadamiam, że LXIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2024-2026”.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Golczewo a Gminą Kamień Pomorski, w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Golczewo.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 306/8 obręb Golczewo 0006 na czas nieoznaczony.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na działkach 624 i 363/2 obręb Wysoka kamieńska do kategorii dróg gminnych – ul. Pomorska w Wysokiej kamieńskiej.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1027Z w miejscowości Wysoka Kamieńska”.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 10. Projekt uchwały w sprawie skargi na kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie.
 11. Projekt uchwały w sprawie skargi na kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie.
 12. Projekt uchwały w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

                                                                                                           

                                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                  Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo