Powrót do artykułów

07 września 2023

 LVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Zawiadamiam, że LVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 15 września 2023 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Golczewo.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 3 lat.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Golczewo a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy państwowe Nadleśnictwo Rokita.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Golczewo nieruchomości gruntowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2023.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo.
 14. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 17. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

                                                                                                                

 

PRZEWODNICZĄCY RADY             

 

             Tomasz Caban                      

 

 

 

 

 

    

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo