tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Analizy

Uchwały

Jak segregować

Deklaracje

Harmonogramy

O gminie

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

Zasłużeni mieszkańcy

Mieszkańcy

Plan miasta

Walory przyrodnicze

Legenda o żabie

Legenda o golczewskiej żabce

Golczewo na przestrzeni wieków

Wirtualny spacer

Harmonogram porad prawnych

System informacji przestrzennej

E-BOI (biuro interesanta)

Internet dla każdego

Czyste powietrze

 Gmina Golczewo

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zakup niezbędnego wyposażenia

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana rozbudowa istniejącego budynku OSP w Golczewie (stanowiącego własność Gminy Golczewo). Budynek jest zdekapitalizowany i nie przystosowany do pełnienia funkcji nowoczesnej placówki bojowej. Należy nadmienić, ze obszar działania placówki jest niezwykle duży i złożony pod względem ilości i jakości zagrożeń. Przeważająca ilość akcji związana jest z gaszeniem pożarów, zarówno w miejscowościach jak i na terenach leśnych (ponad 50% gminy to las, powiat kamieński również pokrywa znaczna cześć lasów, w dodatku na ogromnych obszarach Natury 2000)oraz zabezpieczaniem miejsc wypadków samochodowych, również ciężarowych z substancjami niebezpiecznymi (bliskość dróg wojewódzkich 107, 108 o wysokim natężeniu ruchu i drogi krajowej S3).


W ostatnich latach coraz częściej notowane są wyjazdy mające na celu ochronę przeciwpowodziowa (lej depresyjny Wysoka Kamieńska i liczne cieki wodne sprzyjają wylewaniu rzek), akcje dotyczą m.in. zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych, usuwania skutków powodzi i ratowania życia mieszkańców.


Z uwagi na stan bazy konieczny jest demontaż istniejących stropodachów nad częścią garażowa, wzmocnienie i nadbudowanie ścian, wybudowanie nowych konstrukcji dachowych, powiększenie otworów drzwiowych i wstawienie bram; główne prace będą dotyczyć wnętrza obiektu tj.: wymiany instalacji wod- kan., elektrycznej i c.o., posadzki w garażach oraz wykonania prac remontowych i naprawczych. Ocieplenie budynku, czy wymiana instalacji c.o i stolarki okiennej maja na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie, co również bezpośrednio przyczyni sie do spadku emisji zanieczyszczeń.

Zakres prac ukierunkowany jest na przyspieszenie czasu reakcji bojowej poprzez przystosowanie stanowisk garażowych oraz zapewnienie warunków pracy w sytuacjach zagrożenia ochotnikom straży pożarnej (w chwilo obecnej nie ma nawet oświetlenia awaryjnego, co utrudnia akcje w przerwach dostawy prądu, a takowe najczęściej występują podczas silnych zjawisk pogodowych tj. wichury, ulewy, zamiecie, itp.). Powyższe zabiegi maja również na celu przystosowanie stanowisk bojowych do nowych samochodów bojowych, które wymagają wyższych boksów garażowych. Jeden z samochodów został juz zakupiony w 2009 r., jest to samochód lekki do działań prewencyjnych i rozpoznawczych. Konieczna jest wymiana kolejnego samochodu bojowego typu średniego terenowego z napędem 4x4 (obecny to produkcja z lat 80, niezwykle awaryjny, w ocenie ekspertów winien zostać wycofany) do celów przeprowadzania skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych oraz przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym.


Samochód ze względu na ograniczone środki zostanie zakupiony jako używany. Podstawowe jego parametry to:

- zbiornik wodny o pojemności 3 000 l. oraz zbiornik na środek pianotwórczy, autopompa z wysokim ciśnieniem zamontowana z tyłu samochodu, 2 elektryczne szybkie natarcia o długości 90m zakończone prądownicami, kabina jednomodułowa na min. 6 osób, elektryczny maszt oświetleniowy, wspomaganie kierownicy, dach pojazdu zbudowany w formie podestu roboczego z uchwytami na drabinę i inny sprzęt pożarniczy, uchwyty na aparaty tlenowe i wyposażenie dodatkowe wozu bojowego.

Pozostałe zakupy tj.:

- motopompa, niezbędną przy zalaniach i powodziach

- zestaw hydrauliczny - konieczny do usuwania skutków zagrożeń

- wentylator oddymiający

- sanie lodowe niezbędne do prowadzenia akcji na powierzchni zamarzniętych zbiorników wodnych

- kombinezon ratowniczy do pracy w wodzie przy temp. do – 30C

- mostki przejazdowe gumowe do węży przeciwpożarowych, konieczne by nie utrudniać ruchu kołowego służyć maja bezpośrednio do przeprowadzania akcji w terenie. Szczególnie ważna jest motopompa której brak w ostatnich akcjach przeciwpowodziowych, był szczególnie dokuczliwy.

Realizowany jest absolutnie minimalny zakres, który ma na celu podniesienie sprawności jednostki i poszerzenia jej możliwości (akcje przeciwpowodziowe) oraz skrócenia czasu działania.

Produktami projektu będą zgodnie z wykazem wskaźników RPO WZ:

- liczba specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach projektu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń – 8 szt.

- liczba zmodernizowanych/przebudowanych elementów infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem w instytucjach działających w ramach KSRG – 1 szt.

- powierzchnia zmodernizowanej/przebudowanej infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem w instytucjach działających w ramach KSRG - 0,03 ha.

Dodatkowo podkreśla sie, ze w trakcie realizacji inwestycji w odniesieniu do nabytych technologii i urządzeń, stosowane będą wszelkie normy ekologiczne UE zgodnie z treścią Obwieszczenia Prezesa PKN z 19.12.2003 r. ws. wykazów norm zharmonizowanych.

Poza tym, zgodnie z zasada obowiązującą od 01.01.2009 r., oddany do użytkowania przebudowany obiekt OSP Golczewo, posiadać będzie świadectwo charakterystyki energetycznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 558 990.00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 418 867.50 PLN

Długa i bogata historia miejscowości była podstawą do stworzenia koncepcji Projektu pn. „Powrót do tradycji - rewitalizacja wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie” ustalonym przez Plan Odnowy Miejscowości Golczewo na lata 2007-2013. Celem operacji będzie podniesienie atrakcyjności turystycznej m. Golczewo oraz integracja społeczności lokalnej poprzez przeniesienie organizacji najważniejszych imprez nawiązujących do historii miasta i odwołujących się do danych tradycji na terenie historycznego Wzgórza Zamkowego w Golczewie (obiekt wpisany do rejestru zabytków). W celu realizacji projektu wnioskodawca zamierza zainwestować w urządzenia i działania umożliwiające organizowanie imprez okolicznościowych na Wzgórzu Zamkowym. Zamek Biskupów Kamieńskich znajdujący się na Wzgórzu Zamkowym ma długą historię; powstawał w kilku etapach. Pierwotną warownię w Golczewie wybudowano pod koniec XIII. Był to niewielki zamek rycerski z domem mieszkalnym w środku, otoczony murem i fosą. Jego usytuowanie było związane przebiegającym w pobliżu szlakiem handlowym łączącym siedzibę Książęcą i Biskupią w Kamieniu Pomorskim z Wielkopolską. Od roku 1534 Zamek stanowił własność Książęcą. W roku 1684 zamek został opuszczony i ulegał stopniowej destrukcji i popadał w ruinę. Około roku 1840 zamek został poddany rozbiórce, pozostawiono tylko wieżę, datowaną na koniec XV wieku. Została ona poddana renowacji w roku 1895 i 1929. Obecnie Wzgórze Zamkowe wraz z znajdującą sie na nim basztą kwalifikują sie od rewitalizacji i drobnych prac remontowych wieży. Wieża ma 24m wysokości nie licząc kopuły szczytowej (razem około 35m- i jest najwyższą tego typu budowlą w woj. Zachodniopomorskim). Wieża posiada 6 kondygnacji w tym podziemne lochy. Jeszcze do niedawna ruiny zamku były zaniedbana a całe Wzgórze Zamkowe porośnięte chwastami, zaniedbane. Obecnie w wyniku renowacji z terenu została usunięta zbędna roślinność a na wieży powstał punkt widokowy i muzeum. Wnioskodawca zamierza dostosować, stworzyć warunki do organizacji imprez okolicznościowych na Wzgórzu Zamkowym ze względu na jego położenie, wartości architektoniczne, kulturowe i historyczne. Projekt przewiduje zakup przenośnej sceny, na której będą odbywały się występy artystyczne, wyposażenie sceny w niezbędne nagłośnienie i oświetlenie. Dodatkowo zostaną zakupione ławki dla widzów, powstanie mini mennica wybijająca pamiątkowe monety. Teren Wzgórza Zamkowego zostanie poddany rewitalizacji poprzez dodatkowe podświetlenie (iluminację) wieży zamkowej, zabiegi pielęgnacyjne wobec drzewostanu i traw wzgórza. Działanie i realizacja projektu spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej m. Golczewa, poprawi jakość życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz promowanie obszarów wiejskich. W wyniku realizacji operacji zostaną zrealizowane cele:

1) wzrost atrakcyjności turystycznej m. Golczewo, poprzez zwiększenie ruchu turystycznego w gminie, zwłaszcza podczas organizowanych imprez przez miasto na terenie Wzgórza Zamkowego;

 2) kultywowanie tradycji i utożsamianie sie mieszkańców gminy z jej historią poszerzanie wiedzy mieszkańców miejscowości o jej historii;

3) rewitalizacja, zagospodarowanie i wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury zabytkowej- turystycznej.

4) integracja społeczności lokalnej poprzez nawiązanie do bogatej historii golczewskiego zamku i kultywowanie dawnych tradycji.

     Projekt wpisuje sie w Plan Odnowy Miejscowości Golczewo na lata 2007-2013 i jest zgodny

z planowanymi kierunkami rozwoju ustalonymi w oparciu o przyjęte cele priorytetowe oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy SWOT dla m. Golczewa. 1.11. Rewitalizacja obiektów zabytkowych (Wzgórze Zamkowe, zabudowa ul. Zwycięstwa i in.).

     Wzgórze Zamkowe będzie w przyszłości pełnić rolę lokalnego centrum kultury, na którym będą się odbywały imprezy plenerowe, takie jak np. golczewska impreza „Noc Kupały”- staro pogańskie święto mocy ognia i życiodajnej wody. Powszechnie znane jako Noc Świętojańska organizowane będzie w Golczewie wraz z wieloma innymi atrakcjami takimi jak pokazy scenek z życia Wikingów, staro pogańskie obrzędy, wierzenia, kuchnia. W czasie festynów będzie można się dowiedzieć wiele na temat historii i kultury związanej z Golczewem. Kolejną imprezą która będzie mogła się odbywać na zrewitalizowanym Wzgórzu Zamkowym będą organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej i m. Golczewo imprezy „Lato z de Croyem”. Jednocześnie miejsce na Wzgórzu Zamkowym będzie nadawało się do organizowania wielu innych imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i historycznym. Specyfika miejsca tworzy wielki wachlarz możliwości dla organizatorów poszczególnych imprez i festynów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 284 939,33 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 175 167,00 PLN

Poprawa dostępności i jakości oferty kulturalnej na terenie gminy Golczewo poprzez utworzenie Centrum Kultury w Golczewie

W ramach prac objętych projektem należy wykonać przebudowę istniejącego budynku Biblioteki, pełniącej aktualnie część funkcji przypisywanych domom kultury.

W istniejącym 2-kondygnacyjnym budynku po przeprowadzeniu prac adaptacyjno-remontowych mieścić się będą:

- sala widowiskowa na 150 miejsc ze scena, z aparatura nagłaśniającą i oświetleniowa;

- sala do zajęć świetlicowych, dydaktycznych;

- zaplecze sceniczne;

- biblioteka publiczna;

- pracownie do zajęć;

- zaplecze techniczne i gospodarcze;

- toalety.

Istotnym elementem projektu jest utworzenie w ramach zmiany funkcji istniejących pomieszczeń sali widowiskowej, z przeznaczeniem na:

- organizacje koncertów, spektakli, widowisk grup własnych oraz zapraszanych z zewnątrz,

- organizacja okolicznościowych spotkań mieszkańców

- zebrań tematycznych,

- organizacja zabaw dla dzieci i dorosłych (sylwestrowej, andrzejkowej, dożynkowej,

- organizacja prezentacji i giełd (w tym podręczników szkolnych),

- organizacja kursów tańca i innych grup,

- organizacja zawodów w grach świetlicowych oraz sportowych,

- przygotowywanie widowisk scenicznych.

Zakres rzeczowy projektu należy scharakteryzować jako przeprowadzenie robót budowlanych remontowych, z przebudowa części pomieszczeń obiektu, a także zakupem, dostawa i montażem wyposażenia.

1. Remont i adaptacja Sali Widowiskowej Opis ogólny: urządzenie sali widowiskowej na 150 miejsc ze scena, z aparatura nagłaśniającą i oświetleniową; należy podkreślić pierwotny charakter sali i obiektu (rysunek) nadając nowa

funkcjonalność.

2. Remont i adaptacja pomieszczeń dla celów biblioteki i czytelni - Opis ogólny: urządzenie w istniejących pomieszczeniach biblioteki, wymiana podłóg - wykładzin,

3. Remont sanitariatów opis ogólny: remont istniejących pomieszczeń i adaptacja 2 pomieszczeń na cele pomieszczeń sanitarnych - wykończenie glazura i terakota,- zakup i montaż urządzeń sanitarnych,

4. Remont piwnic na potrzeby pomieszczeń działalności kulturalnej Opis ogólny: urządzenie sal dydaktycznych, budowa podłóg, wykończenie ścian i sufitów:

5. Urządzenie zaplecza scenicznego i biura Opis ogólny: Pomieszczenie zaadaptować na potrzeby garderoby zaplecza scenicznego. Ze względu na dobry standard aktualnego wykończenia pomieszczeń nie jest celowe prowadzenie istotnych prac remontowych. Nowa funkcja zostanie stworzona głównie poprzez zakup i montaż wyposażenia zaplecza.

6. Remont ciągów komunikacji z likwidacja barier - w piwnicach należy dokonać remontu ciągów komunikacji. Z części pomieszczenia na końcu istniejącego korytarza należy wygospodarować zaplecze. Należy wykonać posadzki, sufity i wykończyć powierzchnie ścian z likwidacja, lub modernizacja stolarki drzwiowej wewnętrznej. W przyziemiu należy dokonać remontu ciągów komunikacji. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne Wymagania ogólne dla robót wykończeniowych wewnetrznych1. Roboty wykończeniowe, posadzkowe:

a) posadzki: wykładzina antypoślizgowa wysokoodporna, zgrzewana z wywinięciem na ścianę, gres lub terakota w następujących pomieszczeniach, podłoga z desek na scenie - parkiet dębowy, lakierowany, gr, 32 mm, przewidziano cyklinowanie istniejącego parkietu),

b) roboty wykończeniowe ścian i stropów:

a) wykończenie ścian i sufitów tynkami mineralnymi, bez robót dociepleniowych - gładz gipsowa, szlifowana, malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowymi na ścianach i sufitach, w

razie konieczności zastosować odgrzybianie ścian,

3. Roboty instalacyjne:

a) demontaż wewnętrznej instalacji wodnej w piwnicy, nowa instalacja wodna: wykonanie

wewnętrznej instalacji wodociągowej, podtynkowej. Ciepła woda doprowadzona do umywalek w sanitariatach oraz na zaplecze sceniczne. Należy zastosować zalecenia wynikające z wymagań dla wewnętrznej instalacji hydrantu i instalacji ppoż. demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, Nowa instalacja kanalizacyjna z PCV:

wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

b) Instalacja elektryczna:- demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej, w piwnicach,- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w ramach której działały będą niezależne obwody do zasilania: oświetlenia wewnętrznego, urządzeń RTV, komputerów, instalacji scenicznych jak nagłośnienie, oświetlenie sceniczne wraz z instalacjami sterującymi, okotarowanie sceny, wykonanie instalacji sieci komputerowej wykonanie instalacji RTV obsługującej odbiorniki radiowe i telewizyjne w bibliotece, wraz z instalacja antenowa zbiorcza, montaż urządzeń elektrycznych (m,in, lampy oświetleniowe, gniazdka, kontakty, wyposażenie sceny, urządzenia, oświetlenie sali widowiskowej i sceny.

W odniesieniu do rozwiązań projektowych narzucono spełnianie określonych wymagań jakościowych w zakresie obowiązujących norm i standardów polskich i unijnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 474 584.36 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 355 938.27 PLN

Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo

W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo” planuje sie modernizacje obiektów gospodarki osadowej w istniejącej oczyszczalni ścieków w Golczewie oraz budowę stacji zlewczej ścieków dowożonych, a także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie, poprzez poprowadzenie sieci do Osiedla Kamieńskiego i miejscowości Samlino.

Modernizacja oczyszczalni w Golczewie obejmuje następujące elementy:


a) Wymiana, montaż wyposażenia technologicznego w istniejących obiektach technologicznych w tym:

- pompownia ścieków dowożonych i wód osadowych- instalacja nowej płyty stropowej studni, wymiana 1 górnego kręgu D1500 (h=500 mm), instalacja nowej pompy zatapialnej szeroko kanałowej, wymiana istniejącego rurociągu tłocznego ścieków Dn50 (stal) na D110PE.


b) Budowa nowych obiektów technologicznych, w tym:

- wiata stalowa przejazdowa na płycie betonowej dla pojazdu odbierającego odwodniony osad z prasy taśmowej.

Wymiary wiaty w planie 6,4m x 4,3m.

- pomieszczenie techniczne dla instalacji prasy taśmowej wraz z urządzeniami peryferyjnymi do odwadniania mechanicznego osadu nadmiernego. Konstrukcja stalowa ocieplana, posadowiona na płycie żelbetowej. Wymiary pomieszczenia w planie 6,4m x 4,3m.

- zbiornik zagęszczania i homogenizacji osadu. Zbiornik stalowy otwarty ocieplony posadowiony na płycie żelbetowej na poziomie terenu. Zbiornik prostokątny zespolony konstrukcyjnie z innymi projektowanymi obiektami technologicznymi. Wymiary zbiornika w planie 5,0m x 5,0m. wysokość dostosowana do istniejącej zabudowy bloku biologicznego (ok. 3,6m).

- budowa magazynu osadu odwodnionego. Obiekt o konstrukcji żelbetowej z wydzielonymi 2 sekcjami magazynowymi o wymiarach każdej sekcji 6,0m x 7,5m.

- budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych. Kontener stacji zlewczej posadowiony na płycie betonowej o wymiarach w planie 1,4m x 2,4m. taca najazdowa dla wozów asenizacyjnych z odprowadzaniem wody do kanalizacji. Wymiary tacy 2,0m x 2,0m.


c) Budowa zewnętrznych sieci technologicznych:

- Kanał grawitacyjny wody nadosadowej Ks160 PVC ze stacji odwadniania osadu do studni na istniejącej kanalizacji L=12,4m;

- Kanał grawitacyjny wody osadowej Ks160 PVC z magazynu osadu odwodnionego do studni na istniejącej kanalizacji L=24,5m;

- Kanał grawitacyjny wody nadosadowej Ks110PVC ze zbiornika osadu do studni projektowanej kanalizacji wody osadowej Ks160 PVC. L=2,7m;

- Kanał grawitacyjny Ks160 PVC odwadniający tace najazdowa przy stacji zlewczej ścieków dowożonych. L=1,5m;

- Kanał grawitacyjny D160 PVC spustu ścieków za stacji zlewczej do studni wód drenażowych L=1,5m;

- Drenaż liniowy zewnętrzny Aco-Drain przy magazynie osadu odwodnionego, L-=11,0m;

- Przyłącze wody do stacji zlewczej Wd32PE, L=7,5m;

- Przyłącze wody do stacji mechanicznego odwadniania osadu Wd40PE, L=17,5m;

- Przyłącze wody do stacji mechanicznego odwadniania osadu Wd110PE zakończone hydrantem nadziemnym, L=101,3m;

- Rurociąg tłoczny ze stacji zlewczej do istniejącego bloku biologicznego D90PE, L=52m;

- Rurociąg tłoczny osadów z komory stabilizacji istniejącego bloku biologicznego WS400 do zbiornika homogenizacji osadu D90PE, L=26m;

- Sieci kablowe elektryczne zasilające i sterownicze obiekty technologiczne.

Przedmiotem niniejszego projektu jest również budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samlino, oraz na terenie Osiedla Kamieńskiego z przesyłem ścieków do istniejącej kanalizacji ściekowej w miejscowości Golczewo. W zakres

inwestycji wchodzi budowa:

- Kanałów ściekowych w ulicach (Dy0.20m - 2095,00 m);

- Podziemnej pompowni ścieków wraz zagospodarowaniem terenu;

- Rurociągu tłocznego ścieków z pompowni (Dy90mm – 1919 m);

- Przyłącza wodociągowego na teren pompowni (Dy90mm - 60m, Dy32mm – 6,5m);

- Instalacji elektroenergetycznej pompowni.

W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

- Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 1 sztuka

W ramach projektu zmodernizowana zostanie Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ulicy Krótkiej w Golczewie.

- Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 4 km

W ramach projektu wybudowana zostanie odcinki kanałów sanitarnych w miejscowości Samlino i w osiedlu Kamieńskie oraz rurociąg tłoczny łączący Golczewo z Samlinem

- Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 1 sztuka

W ramach projektu powstanie jedna przepompownia ścieków zlokalizowana w miejscowości Samlino.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 420 567.33 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 715 071.53 PLN

Golczewo klika - obsługa komputera i Internetu


Gmina miejsko-wiejska Golczewo (Lider projektu) leży w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Całą gminę zamieszkuje ok. 6tys. ludności a wskaźnik bezrobocia szacuje się na 11.3% (dane na 31.12.2008r., źródło: Bank Danych Regionalnych). Ze względu na jego wysokość bardzo ważne jest nabywanie nowych umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem. Doświadczenia wiodących regionów europejskich dowodzą, że inwestycje w szkolenie osób w kierunku rozwiązań teleinformatycznych (ICT) znacząco wpływają na rozwój gospodarczy województw i gmin. W całej gminie Golczewo jest tylko jeden publiczny punkt dostępu do Internetu tzw. PIAP(Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie), w związku z tym dostępność szkoleń komputerowych w oparciu o Internet jest wysoce ograniczona. Na podstawie prowadzonej przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny (SPNT) „Inwentaryzacji obecnego stanu dostępu do Internetu we wszystkich miejscowościach województwa Zachodniopomorskiego” wynika, iż na 27 miejscowości w gminie w 2 nie ma żadnego dostępu do Internetu. Natomiast sieć szerokopasmowa powyżej 2048Kb jest dostępna tylko w mieście Golczewo. Rozwój cywilizacyjny w ostatnich kilkudziesięciu latach wpływa na życie zawodowe społeczeństwa. Najnowsze rozwiązania związane z usługami telekomunikacyjnymi sprawia, że praca staje się efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pozwala to na budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, o czym jest mowa w Strategii Lizbońskiej. Badania przeprowadzone przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego między 2005 i 2007 rokiem dowodzą, że bezrobotni mający dostęp do sieci łatwiej zdobywają pracę. Jednak kluczową barierą w rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest brak umiejętności korzystania z Internetu i komputera. Takie wnioski wysnuto w trakcie szkoleń, konferencji i warsztatów w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Pro@ctis - Zachodniopomorski Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i SPNT. W rozmowach z mieszkańcami Władze Gminy zauważyły zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu. Wielu mieszkańców posiada komputery w gospodarstwach domowych, ma możliwość podłączenia do Internetu, jednak nie wie jak z nich korzystać. Połączenie umiejętności korzystania z Internetu, komputera i pakietów biurowych z aktywnym poszukiwaniem pracy w Internecie może w znaczący sposób przyczynić się do podejmowania pracy w sektorach innych niż rolnictwo przez mieszkańców gminy Golczewo (Typ 2 projektu w ramach działania 6.3). Realizacja szkolenia będzie również istotna ze względu na wyrównywanie szans kobiet na terenie gminy (liczba mężczyzn i kobiet na terenie gminy jest bardzo zbliżona – procent kobiet w całej populacji to 50,63%). W ludności w wieku produkcyjnym na terenie gminy Golczewo przeważają jednak mężczyźni – 51,85%. Posługiwanie się komputerem i Internetem ułatwi zatrudnianie w nowej formie tj. telepracy, co jest bardzo istotne dla kobiet wracających na rynek pracy, których potencjał zawodowy jest ograniczony ze względu na obowiązku związane z macierzyństwem (raport „Mama w pracy”, portal Polska.pl). Dlatego założono, iż kobiety będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych do współczesnego rynku pracy 50 mieszkańców gminy Golczewo przez ich uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu z modułem aktywnego poszukiwania do połowy 2010r. Cele strategiczne (ilość beneficjentów, grupa docelowa, miejsce i czas są takie same jak w celu głównym): - podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy na regionalnym rynku pracy przez nabycie nowych, komputerowych umiejętności przez mieszkańców - zwiększenie efektywności w stosowaniu technologii internetowych - zwiększenie mobilności i elastyczności zawodowej - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - dostosowanie umiejętności do współczesnych wymagań rynku pracy - zmniejszenie barier psychicznych do korzystania z komputera i Internetu Cel główny i cele szczegółowe są zgodne z: - PO KL – w ramach uzasadnienia dla Priorytetu VI cel szczegółowy 1 Zwiększenie zasięgu Oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy przez „poprawę dostępu do informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy na poziomie regionalnym” - SzOP PO KL – uzasadnienie działania 6.3 „W ramach Działania realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na aktywizację zawodową oraz podniesienie poziomu zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich, a zwłaszcza nabycie umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem” - Plan Działania 6.3 na 2009 rok – z zakresie typów projektów przewidzianych w ramach działania „Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym” - Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020r. – zgodność z 5 celem strategicznym Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności przez „…poprawę przestrzennej i zawodowej struktury rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej ludności…” oraz „…budowanie społeczeństwa uczącego się…” - Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015 – zgodne z celem strategicznym B Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego „…Podstawową funkcją społeczeństwa informacyjnego jest umiejętność korzystania z informacji, a mówiąc wprost – korzystania z komputerów. Wiedza i informacja w społeczeństwie informacyjnym stały się najbardziej pożądanym zasobem…” - Strategia wojewódzka w zakresie polityki społecznej do roku 2015 – cel strategiczny 3, cel operacyjny 3 Edukacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet przez „…wyrównywanie szans edukacyjnych osób zagrożonych marginalizacją społeczną, a w szczególności wśród mieszkańców terenów wiejskich…” 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 49 944,20 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 49 944,20 PLN

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby - Golczewo i ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz

Celem operacji niniejszego projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej i rekreacyjnej w Gminie Golczewo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację wyposażenia 5 hydroforni na obszarze gminy Cel jest zgodny z celami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Realizacja inwestycji zakłada w miejscowościach:

1. Kłęby i Golczewo - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, opartej na zlewniach poszczególnych przepompowni. Ścieki sanitarne z posesji i budynków wielorodzinnych oraz terenów rekreacyjnych w Golczewie odprowdzane są do kanalizacji grawitacyjnej obejmujących zlewnie poszczególnych przepompowni (5 sztuk).

Na całą długość sieci składają się: sieć kanalizacyjna grawitacyjna i sieć kanalizacyjna ciśnieniowa.

Całkowita długość nowej sieci kanalizacyjnej wyniesie 8,11 km.

2. Golczewo – rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stary Tartak. Na sieć składają się rurociągi grawitacyjne oraz rurociągi tłoczne. Dodatkowo, zamontowana zostanie 1 przepompownia ścieków.

Całkowita długość nowoprojektowanej sieci wyniesie 0,715 km.

3. Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo, Unibórz - wymianę i montaż wyposażenia hydroforni służących obsłudze gminnej sieci wodociągowej.

Likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych oraz nielegalnych punktów zrzutu ścieków poprzez podłączenie mieszkańców do systemu kanalizacji sanitarnej doprowadzi do bardzo znacznego ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi redukcja zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska, co pozwoli na ograniczenie procesu degradacji środowiska naturalnego, a tym samym wpłynie bezpośrednio na warunki życia mieszkańców Gminy Golczewo.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 043 564,03 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 147 059,00 PLN

Modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Niemica

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mechowo-Gacko gm. Golczewo

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo

Święto Golczewskiej Żabki

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Golczewie

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zakup niezbędnego wyposażenia

Powrót do tradycji. Rewitalizacja wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w Golczewie

Poprawa dostępności i jakości oferty kulturalnej na terenie gminy Golczewo poprzez utworzenie Centrum Kultury w Golczewie

Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo

Golczewo klika - obsługa komputera i Internetu

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby - Golczewo i ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz

Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie etap I przebudowa ul. Szkolnej

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo